„Legyél a vendégünk egy ebédre (100. sorszám)” nyereményjáték. – ételvitel.hu nyereményjáték szabályzata

 
Jelen szabályzat vonatkozik a Flukers Duó Betéti Társaság (Cím: 5673 Kamut, Széchenyi u. 23.; Cégjegyzékszám: 04-06-007816; Adószám: 21922606-1-04) (továbbiakban: Szervező) által kezelt www.etelvitel.hu  weboldalon futó „Legyél a vendégünk egy ebédre (100. sorszám)” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek

· A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 
· Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
· Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
· A Játékban a Szervező dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 
· A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. 
· Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

· A Játék időtartama: A Játék 2018. 08. hónap 01. nap 8:00 perctől visszavonásig tart.
· A Játék menete: azok között, akik az www.ételvitel.hu weboldalon ételt rendelnek online (vásárlói regisztrációhoz kötött), és az oldal által küldött rendelési sorszám századik számra végződik, úgy a követhező rendelésedből egy napi menü összegét (leves+ főétel) a Szervező fizeti meg az étterem részére.
· Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező által üzemeltetett www.ételvitel.hu weboldalra kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie.

4. Nyeremény, nyertes

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kiosztásra a Játékosok között: 

· minden 100. számra végződő megrendelésszámú vásárlónak a következő rendeléséből egy napi menü összege (leves+főétel) kerül jóváírásra.
· A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· nem töltötte be a 18. életévét;
· ha a Megbízott megkeresésére 2 napon belül nem válaszol;
· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertes értesítése

A szerencsés nyertes nevét kizárólag a hozzájárulásával hozzuk nyilvánosságra az éteévite.hu weboldalon. A nyertest a Vásárló regisztrációnál megadott e-mail címen és telefonon is értesítjük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremény átvétele

A nyereményt a Játékos következő rendeléséből írjuk jóvá. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, 

· feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 
· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.
· Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
· Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A Szervező fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett. A résztvevők a játék során a Szervező számára adják meg az adataikat.

 Flukers Duó Bt. www.ételvitel.hu

Békéscsaba, 2018.07.20.